รีวิวทั้งหมด 0 คน

Let's Go Hong Kong

- ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า - ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105552023586 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3-0333-9314-9 ออกโดยกรมสรรพากร - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05844 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 13 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท